Kuch Kariye - News, Photos & Videos

Sukhvinder set for acting debut with Kuch Kariye


Jai Ho singer Sukhvinder Singh is all set for his acting debut in Kuch Kariye.