Sheela Dixit - News, Photos & Videos

Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon

Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon


Delhi Chief Minister Sheela Dixit with bollywood star Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon, in New Delhi on Sunday.